DEIXA QUE EL SOL TRABABALLI PER TU

L’energia solar és, entre les energies renovables,  la més neta i inesgotable. Les instal·lacions solars, requereixen poc manteniment i suposen un clar estalvi energètic. A EMTEK creiem en un consum sostenible que satisfaci les nostres necessitats energètiques i no comprometi el medi ambient. Sota aquesta màxima, li assessorem i projectem la seva instal·lació d’energia solar.

La nova reglamentació en matèria d’utilització d’energies renovables, i els cada vegada més escassos recursos d’energies fòssils, tals com el petroli, carbó o gas natural, han propiciat l’augment de les instal·lacions per a aprofitament de l’energia solar, tant tèrmica com a fotovoltaica.

A EMTEK som especialistes en instal·lacions d’energia solar tèrmica, utilitzada bàsicament per a la producció d’aigua calenta sanitària destinada al consum domèstic, en habitatges unifamiliars, edificis plurifamiliars i sector serveis.

També realitzem instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per a consum propi:

La connexió en xarxa interior és necessària perquè es produeixi el autoconsum, per tant tota referència en la normativa a l’autoconsum s’ha d’entendre referida a instal·lacions connectades en xarxa interior.

Per a instal·lacions de potència no superior a 100 kW, la connexió en xarxes interiors es troba regulada juntament amb la connexió a la xarxa de distribució en el RD 1699/2011.

Per a instal·lacions de potència superior a 100 kW, els procediments de connexió a la xarxa es troben descrits en el RD 1955/2000.

AVANTATGES PER AL CONSUMIDOR
- Estalvi en la factura
- Aprofitament de tecnologia d’avantguarda
- Comportament responsable i ecològic
- Major independència personal

eficiencia-energetica-industrial-terrassa
energia-solar-fotovoltaica-terrassa
AVANTATGES PER AL SISTEMA ELÈCTRIC
- Estalvi en evitar pèrdues per transport i distribució
- Estalvi per menors necessitats d’infraestructura de xarxa
- Estalvi d’importacions energètiques (menor dèficit exterior)

AVANTATGES PER A LA SOCIETAT
- Generació d’activitat econòmica i indústria nacional
- Generació d’ocupació – desenvolupament local – contribució a la R+D+I nacional
- Major facilitat per aconseguir els objectius ambientals del país

SISTEMA DE BALANÇ NET
Mecanisme de compensació de saldos d’energia elèctrica, per a foment de la generació distribuïda, destinat a CONSUMIDORS NETS, que produeixen per autoconsum.

• El sistema elèctric s’utilitza per “EMMAGATZEMAR” els excedents de producció puntual, que generen drets de consum diferit.
• Els drets de consum tindran una CADUCITAT temporal.
• NO HI HA VENDA d’electricitat, els excedents puntuals se cedeixen.
• L’usuari del sistema de Balanç Net es considerarà consumidor amb caràcter general, i NO PRODUCTOR.
• El consumidor PAGA EL COST d’aquest servei d’ “emmagatzematge”, que inclou l’ús del sistema elèctric (peatges) i la gestió dels seus excedents que realitza el seu comercialitzador.

PAPER FUTUR I CONCLUSIONS
Paper predominant de l’autoconsum en la generació distribuïda en un nou esquema del sistema elèctric:

Els beneficis de la generació distribuïda i l’autoconsum es distribueixen entre els consumidors, el sistema elèctric i la societat.
La generació elèctrica distribuïda promou les energies renovables i l’eficiència, contribuint a la lluita contra les emissions dels gasos d’efecte hivernacle i aportant un major desenvolupament sostenible.
Oportunitat en altres iniciatives i desenvolupaments (per ex: vehicle elèctric).
L’assoliment de Paritat de Xarxa (Grid Parity), pot provocar un increment significatiu de la potència instal·lada en generació distribuïda i autoconsum.

ELS NOSTRES PRINCIPALS SERVEIS
Assessorament gratuït i sense compromís, amb una visita in situ a la instal·lació del nostre departament comercial i posteriorment del nostre departament d’enginyeria.

Sol·licitar el permís de connexió a la companyia elèctrica.
Demanar el permís d’obres a l’Ajuntament i/o al Departament d’Urbanisme.
Formalitzar el contracte amb la companyia elèctrica.
Donar d’alta al Departament d’Indústria la seva instal·lació.
Manteniment i servei post venda.
Gestió de finançament amb entitats bancàries .
Consultes amb el nostre gestor per temes d’amortitzacions, fiscalitat i desgravacions.